top of page

Rejestr Ryzyka Społeczności Kent 

Wysokie ryzyko

Te zagrożenia opisane na tej stronie są klasyfikowane jako znaczące. Mogą mieć wysokie lub niskie prawdopodobieństwo wystąpienia, ale ich potencjalne konsekwencje są na tyle poważne, że uzasadniają odpowiednie rozważenie po ryzyku sklasyfikowanym jako „bardzo wysokie”. Należy zwrócić uwagę na opracowanie strategii ograniczania lub eliminowania ryzyka, ale także łagodzenie w formie przynajmniej ogólnego (wieloagencyjnego) planowania, ćwiczeń i szkoleń, a ryzyko powinno być regularnie monitorowane.

Trudne warunki pogodowe

Ciężkie warunki pogodowe obejmują zdarzenia, w tym obfite opady śniegu, silne wiatry, ekstremalne temperatury i ulewne deszcze. Te zdarzenia mogą powodować znaczne zakłócenia, a także bardzo poważny wpływ na zdrowie.

Charakter Wielkiej Brytanii jako wyspy i Kent jako regionu przybrzeżnego oznaczają, że pogoda może być bardzo zmienna i trudna do przewidzenia.

 

Burza i wichury

Planowanie tego ryzyka opiera się na rozsądnym najgorszym scenariuszu, w którym wiatry sztormowe oddziałują na hrabstwo przez co najmniej sześć  godziny. Zapisy historyczne sugerują rozsądną prognozę prędkości wiatru przekraczającej 55 mil na godzinę z porywami powyżej 85 mil na godzinę.

 

Może to spowodować znaczne szkody w budynkach i infrastrukturze. Często mogą temu towarzyszyć okresy ekstremalnie obfitych opadów, a wody powierzchniowe mogą powodować gwałtowne powodzie lub niebezpieczne warunki jazdy.

 

Ryzyko jest bardziej rozpowszechnione na obszarach narażonych, zwłaszcza w społecznościach przybrzeżnych.

Niskie temperatury i obfity śnieg

Planowanie tego ryzyka opiera się na rozsądnym najgorszym scenariuszu, w którym spadnie śnieg i leży nad większością hrabstwa przez co najmniej siedem  dni, przy czym większość obszarów nizinnych ma pokrycie przekraczające 30 centymetrów ze średnią dobową temperaturą poniżej 3°C.

 

Taki scenariusz może skutkować „nadmierną liczbą zgonów” oraz chorobami i urazami związanymi z zimną pogodą (głównie w grupach wrażliwych, takich jak osoby starsze i osoby z przewlekłymi problemami zdrowotnymi).

 

Prawdopodobnie nastąpią również znaczne zakłócenia w sieciach transportowych, szkołach i przedsiębiorstwach.

 

Zagrożeniu temu towarzyszyłyby również oblodzenie, w tym ryzyko kolizji drogowych i hospitalizacji w wyniku poślizgnięć, potknięć i upadków.

Fala upałów

Fala upałów to wydłużony okres upałów w stosunku do oczekiwanych warunków na danym obszarze o tej porze roku.

 

Wielka Brytania nie ma formalnej definicji fali upałów, jednak Światowa Organizacja Meteorologiczna definiuje ją jako okres, w którym maksymalna temperatura przekraczająca pięć kolejnych dni przekracza normalną maksymalną średnią temperaturę o 5°C.

 

Zdarzenie będzie zazwyczaj wyzwalane z powietrza pochodzącego z Morza Śródziemnego i Afryki Północnej (z potencjalnym pyłem saharyjskim). Powietrze będzie bardzo ciepłe i wilgotne z groźbą burzy.

 

Wysoka wilgotność powoduje, że warunki są niekomfortowe i zapobiega obniżeniu temperatury w nocy. W tych warunkach zanieczyszczenia mogą być również uwięzione blisko ziemi, powodując dodatkowe problemy dla osób z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma.

 

Ekstremalne upały  może powodować wtórne skutki, takie jak uszkodzenie infrastruktury przez topnienie asfaltu lub wyboczenie torów, zwiększone ryzyko pożarów wrzosowisk oraz dodatkową presję na sieć energetyczną z powodu większego zapotrzebowania na systemy kontroli klimatu.

Powódź

 

Lokalne powodzie rzeczne

Ocena ta uwzględnia zdarzenie „subregionalne”, w którym przepływy stwarzają zagrożenie dla życia. Ożywienie infrastruktury i gospodarki może zająć od 6 do 18 miesięcy. Głębokość i prędkość przepływu wody może być zmienna w zależności od lokalizacji i pogody. W zależności od skali wydarzenia może być wymagana wzajemna pomoc z innych powiatów.

 

Poważne powodzie przybrzeżne i pływowe

Ryzyko to opiera się na rozsądnym najgorszym scenariuszu powodzi, która dotknie wiele hrabstw na wschodnim wybrzeżu. Zasoby krajowe musiałyby być dzielone między hrabstwami. Przewiduje się, że ostrzeżenie o potencjalnym zdarzeniu pojawi się z wyprzedzeniem do 4 dni, przy czym prognozy będą coraz bliższe zdarzeniu. Potwierdzenie przewidywanego zalania nastąpi na 24-8 godzin przed wystąpieniem zdarzenia. Działania służb ratowniczych mogą być zagrożone, jeśli znajdują się one w strefie zalewowej, a ratownictwo wymagałyby specjalistyczne pojazdy. Może być wymagana natychmiastowa ewakuacja, a infrastruktura i media mogą zostać poważnie uszkodzone.

 

Zakłada się, że znaczna część osób, które muszą się ewakuować, zdecydowałaby się na pobyt u przyjaciół i krewnych. Założenia planowania sugerują, że nawet 142 000 osób w Kent może potrzebować pomocy w schronieniu przez okres do 5 dni, a niektóre z nich wymagają stałego wsparcia przez okres do 12 miesięcy. Historycznie rzecz biorąc, powodzie na wschodnim wybrzeżu rozpoczynają się na północy i działają w dół wybrzeża, przy czym Kent jest ostatnim dotkniętym klęską hrabstwem. W wydarzeniach historycznych ujście Tamizy służyło również do łagodzenia niektórych skutków wezbrań.

Środowiskowy

 

Toksyczne uwalnianie substancji chemicznych

Zagrożenie to obejmuje pożar lub wybuch w miejscu w pobliżu zaludnionego obszaru, w którym luzem magazynowane jest paliwo, łatwopalne lub toksyczne ciecze. Toksyczne chemikalia są przechowywane luzem na terenie całego hrabstwa, a większe obiekty są objęte przepisami COMAH (kontrola zagrożeń poważnymi awariami), a zatem mają opracowane na zamówienie plany. W Kent istnieje wiele takich witryn, od pamięci masowej na dużą skalę do pamięci masowej na małą skalę. Incydenty w tych miejscach mogą mieć wpływ na ich lokalne społeczności, a także zakłócać działania szerszej społeczności. W ramach przepisów, zakłady i władze lokalne przeprowadzają planowanie i podnoszenie świadomości na obszarach, które mogą potencjalnie zostać dotknięte. Ryzyko to obejmuje również incydenty mające miejsce podczas tranzytu chemikaliów (co jest również objęte wytycznymi HSE).

 

Uwalnianie substancji radioaktywnych

Nie ma reaktorów jądrowych graniczących z Kent w zakresie ryzyka, jednak Kent ma dwa reaktory jądrowe w Dungeness, z których jeden nadal generuje, a jeden jest likwidowany. W obu lokalizacjach istnieje ryzyko niebezpiecznych uwolnień, dlatego oba mają plany awaryjne i ścisłe procedury monitorowania. Typ reaktora zastosowany w Dungeness oznacza, że nie ma ryzyka wybuchu jądrowego, a zatem nie ma ryzyka dla życia publicznego lub życia zwierząt poza ogrodzeniem granicznym ze względu na konwencjonalne zagrożenia związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

 

Zagrożeniem, które istnieje, jest ryzyko uwolnienia produktów radioaktywnych do środowiska, aczkolwiek ryzyko to jest bardzo niskie i jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek uwolnienie wykroczyło poza granice terenu. Istnieją jednak plany na wypadek większego uwolnienia, a osoby z obszaru ryzyka są regularnie angażowane w informacje i środki ochronne (takie jak tabletki jodanu potasu).

Poważny przypadek zanieczyszczenia morza

Ta ocena ryzyka uwzględnia incydenty mające miejsce ze statków na morzu, na kotwicy lub obok zrzutu jakiejkolwiek formy ciężkiego oleju, paliwa lub ropy naftowej, które potencjalnie mogą mieć znaczący wpływ na ekosystem wodny, życie morskie, linię brzegową, produkty rolne, handel, turystykę, oraz potencjalne przemieszczenie społeczności lokalnych (ze względu na ryzyko wybuchu lub pożaru z oparów). Skutki takiego wyładowania mogą być długoterminowe. W zależności od charakteru zanieczyszczenia środowiska, może to mieć wpływ na powietrze, wodę gruntową, dobrostan zwierząt, rolnictwo i gospodarkę odpadami. Może zaistnieć potrzeba szeroko zakrojonych operacji oczyszczania na lądzie i na morzu, a potencjalnie mogą pojawić się długoterminowe ograniczenia, np. dotyczące połowów.

Główne zanieczyszczenie wód kontrolowanych

Zanieczyszczenie kontrolowanych wód, w tym wód powierzchniowych i podziemnych, stanowi istotne zagrożenie dla licznych i rozległych systemów rzecznych i podziemnych warstw wodonośnych w Kent. Podaż i zapotrzebowanie na wodę jest ważnym zasobem w codziennej działalności powiatu. Wszystkie osoby pijące w Kent są zasilane z rzeki lub wód gruntowych i dlatego ważne jest, aby je chronić. Forum Kent Resilience pracuje razem, aby utrzymać wysoką jakość ochrony, aby zminimalizować i złagodzić potencjalne szkody dla środowiska spowodowane przypadkami zanieczyszczenia. Najbardziej prawdopodobnym źródłem takiego wypadku zanieczyszczenia byłyby wypadki przemysłowe lub handlowe. Oprócz swojej wartości jako zasobu, sieci rzeczne wspierają bogatą i zróżnicowaną ekologię, na którą miałoby wpływ każde zanieczyszczenie.

Utrata mediów

 

Ograniczenie dostaw paliwa

Ryzyko to opiera się na scenariuszu, w którym stacje paliw, w zależności od ich lokalizacji, zaczynają „wysychać” w ciągu 24-48 godzin. Panika kupowania pogorszyłaby sytuację, a uzupełnianie witryn może zająć od 3 do 10 dni (w zależności od lokalizacji). Sytuacja zależałaby w dużej mierze od tego, czy kierowcy z innych firm byliby przygotowani na przekroczenie linii pikiet lub protestów, czy firmy oceniały, że są w stanie utrzymać bezpieczną działalność w obecności linii pikiet lub protestów oraz od zakresu dostaw paliwa z innych źródeł. Skutki ograniczenia paliwa będą miały konsekwencje w zakresie ciągłości działania dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Wielka Brytania ma wystarczająco dużo paliwa w systemie, aby zarządzać normalnym poziomem popytu podczas przerwy w dostawach, ale „kupowanie paniki” wywiera niezwykłą presję, która przewyższa nawet normalny poziom podaży.

Awaria infrastruktury wodnej

Ocena ta odnosi się do całkowitej utraty dostaw wody. Oznaczałoby to, że lokale mieszkalne, przemysłowe i rolnicze nie miałyby rur wodociągowych, a przeciwpożarowe nie byłyby w stanie korzystać z hydrantów przeciwpożarowych na dotkniętym obszarze. Przedsiębiorstwa wodociągowe mają obowiązek dostarczania odbiorcom domowym co najmniej 10 litrów wody pitnej na osobę dziennie do czasu przywrócenia dostaw. Odbywa się to za pomocą różnych środków, takich jak zbiorniki na wodę lub woda butelkowana. Priorytet mają klienci wrażliwi i osoby o specjalnych potrzebach. Przedsiębiorstwa wodociągowe są również zobowiązane do priorytetowego traktowania szpitali i szkół oraz należytego uwzględniania hodowli zwierząt i podstawowych gałęzi przemysłu spożywczego. Może jednak nie być możliwe utrzymanie pełnej obsługi w szpitalach, szkołach i innych firmach. Przedsiębiorstwa wodociągowe mają dobrze ugruntowane plany, aby zapewnić im możliwość wypełnienia swoich zobowiązań.

 

Rozsądny najgorszy scenariusz zakłada utratę wody przez okres do 3 dni na dużym obszarze, dotykającą do 50 000 osób, obejmującą szkoły, szpitale, firmy i domy mieszkalne. Spowodowałoby to problemy ze zdrowiem publicznym i warunkami sanitarnymi.

Utrata telekomunikacji

Ten scenariusz zakłada całkowitą utratę infrastruktury telekomunikacyjnej bez uprzedzenia. Zakłócenie może mieć szerokie skutki, takie jak zakłócenia sygnalizacji świetlnej, bankomatów, systemów sprzedaży detalicznej, poczty e-mail i Internetu oraz możliwość skontaktowania się ze służbami ratunkowymi. Telefony komórkowe są również zależne od infrastruktury telefonii stacjonarnej, więc jest prawdopodobne, że ta usługa również zostanie zakłócona. Może to być spowodowane różnymi źródłami, takimi jak pożary w kluczowej infrastrukturze, powodzie lub błąd ludzki. Służby ratunkowe mają plany, które mają zapewnić, że będą mogły nadal komunikować się za pomocą różnych środków.

Awaria sieci elektrycznej

Scenariusz ten zakłada całkowitą awarię krajowej sieci przesyłowej energii elektrycznej trwającą do 5 dni, przy czym niektóre obszary mogą pozostawać bez zasilania nawet przez 14 dni. Elektrownie wymagają pewnej ilości energii do przeprowadzenia procesu wytwarzania. W przypadku całkowitej utraty zasilania konieczne byłoby ręczne ponowne uruchomienie wielu elektrowni za pomocą zewnętrznego źródła zasilania. Jest to dobrze przećwiczony proces, jednak wdrożenie i przywrócenie pełnej produkcji energii w Wielkiej Brytanii zajęłoby trochę czasu. Zapotrzebowanie na moc jest największe w okresie zimowym, dlatego uwzględnia się to w ocenie. Chociaż ryzyko to jest technicznie wykonalne, nigdy wcześniej nie wystąpiło i wdrożono liczne środki kontroli, aby temu zapobiec. W tym scenariuszu i zakłóceniach na mniejszą skalę może być konieczne wdrożenie „rozłączeń rotacyjnych” w celu racjonowania dostępnej mocy. W takim przypadku klienci mieliby zaplanowane okresy bez zasilania. Służby ratunkowe mają wdrożone rozwiązania zapewniające, że mogą działać bez zasilania przez dłuższy czas.

zgromadzenia masowe 

 

Ataki na zatłoczone miejsca

Zatłoczone miejsca uważa się za lokalizacje lub środowiska, do których członkowie społeczeństwa mają dostęp, które mogą być potencjalnie narażone na atak terrorystyczny ze względu na gęstość tłumu. Należą do nich bary, puby, kluby nocne, restauracje, hotele, centra handlowe, stadiony sportowe i rozrywkowe, kina, teatry, atrakcje turystyczne, ważne wydarzenia, centra handlowe, placówki zdrowia, placówki edukacyjne i miejsca kultu. Wielka Brytania ma różnorodne systemy transportowe, w tym kolej naziemną, podziemną, lotniczą i morską. Ocena ta obejmuje „konwencjonalne” sposoby ataku. To znaczy, że nie ocenia ryzyka stwarzanego przez elementy chemiczne, biologiczne, radiologiczne lub jądrowe (CBRN). Konwencjonalne ataki mogą skutkować urazami, takimi jak oparzenia, złamania, krwawienie itp. Ta ocena uwzględnia scenariusz większy niż ten, który miał miejsce wcześniej w Wielkiej Brytanii, z wieloma miejscami ataku. Incydent wiązałby się z dużą liczbą ofiar śmiertelnych, a także dużą liczbą urazów wymagających specjalistycznej opieki.

Poważny incydent na wydarzeniu na dużą skalę

Ryzyko to niesie ze sobą wiele takich samych problemów jak powyższe, ale uwzględnia zdarzenia na dużą skalę w tych środowiskach. Podobnie jak w przypadku powyższego ryzyka, duża liczba osób zaangażowanych w nieznane środowisko stwarza możliwość eskalacji drobnych incydentów. Większość dobrze zorganizowanych wydarzeń będzie organizowana w porozumieniu ze służbami ratunkowymi i władzami lokalnymi, dając organizatorom dostęp do szerokiej gamy ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa, jednak w niektórych przypadkach tak się nie stanie, co oznacza, że może brakować środków bezpieczeństwa. Wiele z tego typu wydarzeń odbywa się na zewnątrz, więc ekstremalne warunki pogodowe mogą na nie łatwo wpływać.

bottom of page