top of page

O nas

Czym jest Forum Odporności Kent? 

Kent Resilience Forum (KRF) to partnerstwo organizacji i agencji, które współpracują w celu poprawy odporności Kent i Medway oraz  zapewnić skoordynowaną reakcję na sytuacje kryzysowe, które mogą mieć znaczący wpływ na społeczności.

 

KRF jest jednym z 42 lokalnych forów odporności (LRF) w całej Anglii utworzonych w odpowiedzi na ustawę o nieprzewidzianych wypadkach cywilnych (CCA) z 2004 r.  CCA ustanowił nowe ramy prawne dotyczące ochrony ludności na wypadek sytuacji nadzwyczajnych w Wielkiej Brytanii.

 

LRF  są zgodne z lokalnymi obszarami policji, a agencje członkowskie współpracują ze sobą, aby zapewnić, że w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej  są gotowi wspólnie na to zareagować i zminimalizować jakikolwiek wpływ.

 

LRF nie są samodzielnymi podmiotami prawnymi, ale spółką partnerską agencji członkowskich, w tym tych zdefiniowanych w ustawie o nieprzewidzianych wypadkach cywilnych (CCA) 2004 przez „kategorie” respondentów:

Respondenci kategorii 1 to organizacje, które:  bezpośrednio zaangażowani w reagowanie na sytuację awaryjną. Obejmuje to służby ratownicze w hrabstwie Kent (policja hrabstwa Kent, straż pożarna i ratownicza w hrabstwie Kent, pogotowie ratunkowe południowo-wschodniego wybrzeża, agencja morska i straży przybrzeżnej), władze lokalne, aspekty podstawowej opieki zdrowotnej NHS i inne. Respondenci ci podlegają szeregowi obowiązków w zakresie ochrony ludności.

Respondenci kategorii 2 to ci, którzy mają do odegrania rolę w odpowiedzi, ale są mniej bezpośrednio zaangażowani. Obejmuje to organizacje takie jak firmy użyteczności publicznej, infrastruktura (np. Network Rail) i inne. Ustawa nie nakłada tak rygorystycznych obowiązków na tych ratowników, ale wymaga, aby dzielili się oni informacjami odpowiednimi do zarządzania sytuacjami kryzysowymi i w pełni współpracowali z Lokalnym Forum Odporności.

KRF obejmuje również członków, którzy nie są sklasyfikowani zgodnie z ustawą, ale odgrywają dużą rolę w reagowaniu na sytuacje kryzysowe, zwłaszcza wojsko i sektor wolontariatu.  

Pełna lista członków KRF jest dostępna w  „Konstytucja KRF”

Co robi KRF?

KRF wspiera zasady „Wspólnego Programu Interoperacyjności Służb Ratunkowych” (JESIP). Ten program ma na celu upewnienie się, że służby ratunkowe (a także inni partnerzy) działają zgodnie ze wspólnymi zasadami i terminologią.

Gwarantuje to, że gdy reagujemy na incydenty, możemy bezproblemowo współpracować.

Cele KRF obejmują:  

Współpracujemy, aby upewnić się, że  plan  dla I  reagować  do,  sytuacje awaryjne  tak skutecznie, jak to możliwe.

Dzielić się informacjami  pomagać sobie nawzajem w planowaniu sytuacji kryzysowych i reagowaniu na nie.

Pracując razem, aby  ocenić ryzyko  na terenie całego hrabstwa oraz rozwijanie Rejestru Ryzyka Społeczności Kent  

Planowanie upewnienia się, że wszyscy możemy kontynuować działalność podczas wszelkich zakłóceń (zarządzanie ciągłością działania).

 

Dostarczanie  informacje i wskazówki  opinii publicznej (ostrzeganie i informowanie) przed, w trakcie i po nagłych wypadkach, tak aby byli jak najlepiej przygotowani do pomocy sobie i nam w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową.  

bottom of page